Tijden veranderen - op weg naar een pastorale eenheid

Christen zijn in onze tijd

Ja, de tijden veranderen. Niet alleen de wereld is in volle ontwikkeling. Ook binnen de kerk zijn we in volle evolutie.

De tijd waarin christen-zijn vanzelfsprekend was is voorbij. We worden steeds weer uitgedaagd om ons de vraag te stellen: “Wat betekent het om christen te zijn in deze tijd?” Daarbij komt dan steevast de vraag: “Hoe organiseren we ons als geloofsgemeenschap zodat we vitaal en betrokken blijven in de samenleving? Hoe bouwen we verder aan onze parochie zodat er blijvend kerk zou zijn?”

Pastorale uitdagingen

In zijn pastorale brief: ‘Kerk zijn, vandaag en de toekomst van de parochies.’ schreef  bisschop De Kesel reeds bijna tien jaar geleden : “Wil onze kerk en de parochie levendig blijven, dan is het noodzakelijk dat ze vijf opdrachten kan waarmaken.

- In zo’n gemeenschap zijn er voldoende mensen die catechese kunnen geven (in de ruimste zin van het woord: doopsel, eerste communie, vormselcatechese, huwelijk,… volwassenencatechese), en op een eigentijdse en enthousiaste manier over het geloof kunnen getuigen en verkondigen.

- Er zijn mensen die samen met de priester de liturgische vieringen in de kerk kunnen uitwerken en verzorgen.

- Een goede kerkgemeenschap heeft oog voor wie ziek is of in nood is en draagt zorg voor wie het nodig heeft in onze maatschappij (rouwenden, stervenden, mensen die om een bezoek vanuit de parochie vragen). Een goede kerkgemeenschap heeft oog voor mensen die dreigen uit de boot te vallen en zet ook in op betrokkenheid op de derde wereld.

- In een goede gemeenschap werkt er één secretariaat dat administratief en financieel alles op orde houdt.

- En heel deze werking wordt gedragen door vele mensen onder leiding van een team dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor de totale pastoraal in de parochie.

Dat klinkt allemaal vrij vanzelfsprekend. En toch is deze opdracht voor veel parochies zwaar geworden. De tijd is dus rijp om de krachten te bundelen en intenser te gaan samenwerken.

Krachten bundelen

Parochies zijn intussen reeds een hele tijd uitgedaagd om steeds beter samen te werken met de parochies in de buurt/streek om geleidelijk aan te evolueren naar één gemeenschappelijke werking. In het handvest voor de pastorale eenheid lezen we: “Een pastorale eenheid is binnen een bisdom een gemeenschap van christengelovigen die duurzaam is opgericht in een bepaald gebied dat meerdere vroegere parochies omvat. Pastoraal gezien vormt zij een nieuwe parochie. Zij biedt aan allen die het wensen alles wat nodig is om te leven als christen.” Het is de bedoeling dat in het bisdom Brugge alle parochies/federaties omgevormd worden tot pastorale eenheden of ‘nieuwe parochies’ dus. De reden is dat de krachten moeten worden gebundeld om nu en ook in de toekomst nog kwaliteitsvolle parochie te kunnen zijn.

Intussen zijn er reeds bijna vijftig pastorale eenheden gevormd en zijn er nog ongeveer een tiental te vormen. Nu is de tijd rijp om een nieuwe pastorale eenheid te vormen in deze regio!

De meesten van onze dorpsgenoten zijn niet langer geloofsgenoten. Als het over geloof gaat, kunnen we elkaar verrijken, inspireren en steunen over de dorpsgrenzen heen.

Start van de voorbereiding

Op initiatief van het vicariaat van de parochies en na overleg met de betrokken pastoraal vrijgestelden en de deken van Tielt en na bespreking met de leden van lokale pastorale teams wordt met ingang van 1 december de concrete voorbereiding gestart voor het vormen van een nieuwe pastorale eenheid. Deze zal bestaan uit de parochies van de entiteiten Beernem, Oedelem, St Joris, Ruiselede, Wingene en Zwevezele.

In concreto zal de ‘nieuwe parochie’ bestaan uit de lokale gemeenschappen van Beernem, Sint-Amandus; Beernem, Heilige Maria Moeder Gods; Oedelem, Sint-Lambertus; Oedelem, Sint-Petrus; Sint-Joris-ten-Distel, Sint-Gregorius; Doomkerke, Sint-Carolus; Kruiskerke, Heilig Kruisverheffing; Ruiselede, Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming; Wingene, Sint-Amandus; Wingene, Sint-Joris (Wildenburg); Wingene, Sint-Jan Baptist; Zwevezele, Sint-Aldegondis en Zwevezele, Sint-Jozef (Den Hille).

Een mandaatgroep en veel vrijwilligers

Er is een mandaatgroep gevormd die de uitbouw van de pastorale eenheid zal voorbereiden. In deze groep werken de pastoraal vrijgestelden, pastoor Edouard Van Maele, pastoor Bart Malfait, diaken Danny Vandenbroucke, parochieassistente zuster Rita Kerckhof en parochieassistente Thea Levrouw samen met Luc Gobert, Gerda Meulebrouck, Joseph Morthier, en Rita Patteeuw de concrete werking voor de pastoraal uit, onder begeleiding van ccv-begeleider Nele Vandommele. De twee pastoors zullen in de pastorale eenheid samen pastoor zijn voor het geheel; pastoor Edouard Van Maele wordt de moderator van de pastorale eenheid. Zij zullen hun zending uitoefenen in samen gedragen verantwoordelijkheid met het pastoraal team, bestaande uit de pastoraal vrijgestelden en enkele lekengelovigen. Daarnaast blijven lokaal heel veel en allerhande vrijwilligers nodig en ook vrijwilligers in werkgroepen over de grenzen heen. Ook de lokale pastorale ploegen blijven een belangrijke rol spelen, in goed samenspel met het pastoraal team van de pastorale  eenheid. De sterktes van de diverse lokale geloofsgemeenschappen blijven belangrijk en zo kan het een boeiende eenheid in verscheidenheid worden, waarbij inspiratie en steun worden gegeven aan elkaar.

Stapsgewijs

De bestaande parochies zullen geleidelijk aan in dit groter samenwerkingsverband stappen. Heel dit proces verloopt in stappen waarover op geregelde momenten zal gecommuniceerd worden naar de parochianen. Het is de bedoeling dat de pastorale eenheid kan opgericht worden in september 2021.

Intussen zijn nu al afspraken gemaakt en zullen zaken al gemeenschappelijk gebeuren. Zo zullen een aantal bijdragen die je kan lezen in Kerk en leven in de verschillende edities van het blad opgenomen worden.

Viering van de eucharistie op zondag

Voor een geloofsgemeenschap is de samenkomst op zondag voor het vieren van de eucharistie van wezenlijk belang. Ook rond de schikking van de zondagsmissen werd al nagedacht. Momenteel zijn er dertien parochies met twee priesters. Het aantal weekendvieringen zal dus noodgedwongen gereduceerd worden. We hebben ervoor geopteerd om in elk van de vijf entiteiten één weekendviering te organiseren en wel in de centrumkerk (in de dorpskern). Wat er nog kan gebeuren in de andere kerken, wordt dan per concrete situatie bekeken en besproken. In overleg met de mandaatgroep werd de volgende schikking voor de weekendliturgie goedgekeurd.

Deze regeling zal ingaan van zodra we opnieuw mogen samen komen om liturgie te vieren.

----------------

Start tabel

------------------

Zaterdag                     Zondag

18.00 u.           Zwevezele Sint-Aldegondis   09.00 u.           Ruiselede O.L.V.-Tenhemelopneming

                        10.00 u.           Beernem Sint-Amandus / Oedelem Sint-Lambertus (afwisselend )

                        10.30 u.           Wingene Sint-Amandus

afbeelding: